Kim cương mài bánh xe

Kim cương Turbo Cup Wheel, Diamond mài công cụ, kim cương mài mòn bánh xe.